kontroler skarbowy

kontroler skarbowy
Cena: Brak

Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
kontroler skarbowy do spraw egzekucji administracyjnej w Dziale Egzekucji Administracyjnej w Urzędzie Skarbowym w Myślenicach
Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
ul. Wiślna 7
31-007 Kraków
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Prowadzenie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych.
Orzekanie w sprawach postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego.
Poszukiwanie majątku zobowiązanych w ramach prowadzonych postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających.
Sporządzanie i kierowanie za pośrednictwem centralnego biura łącznikowego wniosków o udzielenie informacji, powiadomienie, odzyskanie należności pieniężnych oraz o podjęcie środków zabezpieczających należności pieniężne, o których mowa w ustawie z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych.
Realizowanie wniosków o odzyskanie lub podjęcie środków zabezpieczających należności pieniężne, o których mowa w ustawie z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych
Prowadzenie składnicy zajętych ruchomości.
Zgłaszanie wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego informacji dotyczących egzekucji należności pieniężnych.
Warunki pracy
- praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji,
- praca związana z obsługą monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu
pracy, wymagająca koncentracji, dokładności,
- obsługa innych urządzeń biurowych,
- na stanowisku występuje oświetlenie sztuczne, sufitowe górne oraz naturalne dzienne - okna,
- w budynku znajduje się podjazd oraz toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- praca na II piętrze,
- budynek nie jest wyposażony w windę.
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa.
Oferty składa się za pośrednictwem operatora usług pocztowych lub osobiście: dziennik podawczy parter/pok. 5 lub w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
W ofercie należy podać numer ogłoszenia.
Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, w tym niekompletne lub wysłane po terminie, nie będą rozpatrywane.
Wszystkie składane oświadczenia powinny zawierać oryginalny podpis i aktualną datę.
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o dacie postępowania selekcyjnego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie (prosimy o podanie aktualnych adresów e-mail i numerów telefonów). Wysokość proponowanego wynagrodzenia zasadniczego brutto minimum 3000 zł.
Do składania dokumentów zapraszamy osoby niepełnosprawne ( z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy). Złożone dokumenty nie będą odsyłane, dokumenty będą niszczone po zakończeniu naboru, z uwzględnieniem art. 33 ustawy o służbie cywilnej.
Oferta dostępna jest m.in. na stronie internetowej:
http://www.malopolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-krakowie, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Krakowie ul. Wiślna 7 oraz w siedzibie Urzędu Skarbowego w Myślenicach
Dodatkowe informacje uzyskać można w Wydziale Kadr- tel. 12 25 57 380.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
niezbędne
wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy
6 miesięcy doświadczenia zawodowego
w administracji lub pracy biurowej
pozostałe wymagania niezbędne:
Znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem zadań na oferowanym stanowisku pracy
Konieczna jest asertywność oraz umiejętność przekonywania, może być wymagana umiejętność konsultacji kwestii drażliwych
Niepełnienie służby zawodowej ani niewykonywanie pracy w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.2186 ) ani niewspółpracowanie ze wskazanymi organami bezpieczeństwa państwa
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
wymagania dodatkowe
umiejętność czytania i analizy przepisów prawnych
umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres
umiejętność rozmowy z trudnym klientem
umiejętność obsługi aplikacji biurowych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy do prezentacji)
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2186) lub współpracy z tymi organami - obowiązek złożenia oświadczenia dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r. Wzór oświadczenia - Dz. U. z 2017 r. poz. 423 lub jest do pobrania na stronie internetowej: http://www.malopolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-krakowie w zakładce Ogłoszenia - Nabór - Wzory oświadczeń
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Kopie dokumentów potwierdzających umiejętność obsługi aplikacji biurowych
Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-14
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
ul. Wiślna 7
31-007 Kraków
z dopiskiem na kopercie:
" Urząd Skarbowy w Myślenicach - nr ogłoszenia 40251 "


Data aktualizacji: 2019-01-12
Rodzaj umowy: Na czas nieokreślony
Rodzaj pracy: Pełny etat
Minimalne doświadczenie: 1 rok
Wykształcenie: Wyższe licencjackie
Ilość wakatów: 1
Miejsce: Myślenice, małopolskie,
Nazwa firmy: BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
Nazwa stanowiska: kontroler skarbowy

Kontakt z ogłoszeniodawcą

Nr ogłoszenia: 420178

Informujemy, że oferta pracy pochodzi z serwisu InfoPraca.pl

APLIKUJ NA STANOWISKO »

Dodano dnia:

Ilość wyświetleń:

Ogłoszenia promowane:

Inne ogłoszenia tego użytkownika:

Nowe ogłoszenia na e-mail

Powiadomienia o nowych ofertach na skrzynę pocztową.